(„Podmienky“)

 

Článok 1– Všeobecné informácie

1.1      Spoločnosť KOMUNIKÁCIA s.r.o., so sídlom Šulekova 1185/23, Bratislava 811 03, Slovenská republika, IČO: 35 950 811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37237/B(„Poskytovateľ“) poskytuje iným osobám (vrátane právnických osôb a/ alebo fyzických osôb podnikateľov) mandaly, ktoré majú povahu umeleckého diela („Dielo“), a to buď prostredníctvom bezplatnej registrácie na internetovej stránke www.mandalive.com(„Internetová stránka“) alebo prostredníctvom stiahnutia si mobilnej aplikácie s názvom MANDALIVE dostupnej výlučne na Apple App Store („Aplikácia“) a zároveň týmto udeľuje súhlas s použitím Diela a/ alebo Aplikácie, a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených nižšie v týchto Podmienkach. Osoba sa stáva Užívateľom momentom akceptácie týchto Podmienok podľa bodu 1.4 nižšie.

1.2      Poskytovateľ vykonáva majetkové práva autora k Aplikácii vo svojom mene a na svoj účet, je držiteľom výhradnej a neobmedzenej licencie k Dielu a je oprávnený udeliť Užívateľom súhlas na použitie predmetného Diela.

1.3      Tieto Podmienky stanovujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľov a tiež upravujú obchodné podmienky a právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľmi. Podmienky sú Užívateľom prístupné na Internetovej stránke a v rámci Aplikácie. Zároveň na Apple App Store v rámci základných informácií o Aplikácií je umiestnený link odkazujúci na Internetovú stránku, kde sú Podmienky zverejnené.

1.4      Pred registráciou sa na Internetovej stránke a/ alebo pred stiahnutím Aplikácie si prosím pozorne prečítajte nižšie vymedzené Podmienky, nakoľko registráciou sa na Internetovej stránke (t.j. označením možnosti „SIGN UP“) a/ alebo stiahnutím Aplikácie sa zaväzujete dodržiavať bez akýchkoľvek výhrad všetky podmienky a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach a povinnosti pre Vás vyplývajúce z aplikovateľných právnych predpisov. Používaním Aplikácie vyjadrujete svoj súhlas s akceptovaním týchto Podmienok a ich riadnym dodržiavaním.

 

Článok 2– Uzavretie zmluvy

2.1      Akceptovaním týchto Podmienok uzatvára Užívateľ zmluvu s Poskytovateľom („zmluva“), ktorá predstavuje vzájomnú dohodu o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Užívateľa týkajúcu sa používania Diela a Aplikácie.

2.2      Užívateľ prijíma návrh na uzavretie zmluvy momentom, kedy akceptuje tieto Podmienky, a to buď prostredníctvom označenia možnosti „SIGN UP“ v prípade registrácie na Internetovej stránke alebo momentom stiahnutia Aplikácie.

 

 

Článok 3 – Predmet a účel zmluvy

3.1      Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa udeliť Užívateľovi za podmienok uvedených v týchto Podmienkach bezodplatnú, nevýhradnú, neprenosnú a územne neobmedzenú sublicenciu na používanie Diela v rozsahu a spôsobom vymedzeným nižšie („Sublicencia na použitie Diela“). V prípade Užívateľa Aplikácie je predmetom zmluvy, okrem záväzku vymedzeného v predchádzajúcej vete aj záväzok Poskytovateľa udeliť Užívateľovi Aplikácie bezodplatnú, nevýhradnú, neprenosnú a územne neobmedzenú licenciu na používanie Aplikácie („Licencia na použitie Aplikácie“), na základe ktorej bude Užívateľovi Aplikácie umožnený prístup do Aplikácie obsahujúcej databázu Diel.

3.2      Účelom zmluvy je sprístupniť Užívateľovi jednotlivé Diela pre ich použitie tak, aby tento mohol Diela vytlačiť a vyfarbiť. V prípade Užívateľa Aplikácie je účelom zmluvy umožniť Užívateľovi Aplikácie prístup do Aplikácie a databázy Diel, ktorú Aplikácia obsahuje a sprístupniť Užívateľovi Aplikácie jednotlivé Diela pre ich použitie tak, aby tento mohol Diela vyfarbiť priamo v Aplikácii a/ alebo Diela vytlačiť a vyfarbiť ich v tlačenej podobe a vyfarbené Diela zverejniť na sociálnej sieti Facebook, Twitter, Pinterest a Instagram („Sociálne siete“).

 

Článok 4 – Predplatné

4.1      Užívateľ môže získať obmedzený počet Diel (konkrétne 4 Diela v PDF verzii) bezplatnou registráciou na Internetovej stránke prostredníctvom uvedenia mena a emailovej adresy. Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia poskytnúť Užívateľovi aj iný počet Diel ako je uvedený v predchádzajúcej vete.

4.2      Užívateľ môže získať Diela prostredníctvom stiahnutia si Aplikácie dvoma spôsobmi, a to spôsobom:

(i)            bezplatnej skúšobnej ukážky, ktorá mu umožní získať obmedzený počet Diel (konkrétne 4 - 6 Diel). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia poskytnúť Užívateľovi aj iný počet Diel ako je uvedený v predchádzajúcej vete; alebo

(ii)          plateného predplatného podľa bodov nižšie, ktoré mu umožní získať neobmedzený prístup do databázy všetkých Diel umiestnenej v Aplikácii po dobu, na ktorú bolo predplatné uhradené („In-App Predplatenie“).

4.3      Poskytovateľ umožňuje Užívateľom vybrať si medzi dvoma druhmi tzv. In-App Predplatenia, a to medzi mesačným alebo ročným In-App Predplatením. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pre účely mesačného In-App Predplateniakalendárny mesiac predstavuje 30 kalendárnych dní a pre účely ročného In-App Predplateniakalendárny rok predstavuje 365 kalendárnych dní.

4.4      Mesačné In-App Predplatenie umožňuje Užívateľovi po úhrade príslušného mesačného poplatku mesačný neobmedzený prístup do databázy všetkých Diel obsiahnutej v Aplikácii.

4.5      Ročné In-App Predplatenie umožňuje Užívateľovi po úhrade príslušného ročného poplatku ročný neobmedzený prístup do databázy všetkých Diel obsiahnutej v Aplikácii.

4.6      Užívateľ týmto berie na vedomie, že In-App Predplatenie (tak mesačnéako aj ročné)je poskytované ako predplatnés automatickým obnovením. Užívateľ týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že ním zvolené In-App Predplatenie sa automaticky obnoví pre časové obdobie, ktoré si Užívateľ vybral (t.j. jeden mesiac alebo rok) a bude spoplatnené na ťarchu účtu Užívateľa, a to až do momentu kým nebude Užívateľom zrušené v súlade s pravidlami uvedenými na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html.

4.7      Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Užívateľ musí svoje In-App Predplatenie (mesačné alebo ročné) vopred zrušiť pred jeho automatickým obnovením za účelom predídenia automatickému zaúčtovaniu platby za obnovenie prvotne ním zvoleného In-App Predplatenia prístupu do databázy Diel umiestnenej v Aplikácií na ďalšie obdobie. Automatické obnovovanie In-App Predplatení môže Užívateľ zrušiť, ak si na svojom Apple účte vyberie "Manage App Subscriptions" (Spravovanie App Predplatenia) a vyberie si In-App Predplatenie, ktoré chce zmeniť.

4.8      Užívateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý toho, že nie je oprávnený žiadať vrátenie uhradených platieb za ním zvolené In-App Predplatenie (a to ani čiastočne) a/ alebo akékoľvek náhrady za uhradené poplatky za zvolené In-App Predplatenie.Užívateľ týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že poplatok za ním zvolené In-App Predplatenie je možné uhradiť výlučne prostredníctvom Apple App Store, nakoľko Aplikácia je dostupná na stiahnutie len cez Apple App Store.

4.9      Užívateľ týmto vyhlasuje, že spôsob úhrady poplatkov za In-App Predplatenia (tak mesačných ako aj ročných) za prístup do obsahu Aplikácie podlieha pravidlám a platobným podmienkam spoločnosti iTunes S.a.r.l., so sídlom 8 rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembursko, identifikačné číslo spoločnosti: B 101 120, aplikovateľným pre Apple App Store dostupným na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html. Preto úhrada platieb za Užívateľom zvolené In-App Predplatenia je konečná a nie je možné ich vrátenie.

4.10   Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi mesačný alebo ročný neobmedzený prístup do Aplikácie a databázy Diel v nej obsiahnutých vzniká okamihom uhradenia mesačného alebo ročného poplatku za Užívateľom zvolené In-App Predplatenie podľa týchto Podmienok.

4.11   V prípade, ak Užívateľ neuhradí poplatok za ním zvolené In-App Predplatenie, Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľovi prístup do Aplikácie do momentu jeho riadneho uhradenia. Rovnako je v takomto prípade Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

4.12   Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že Užívateľom zvolené In-App Predplatenie je neprevoditeľné, a preto nemôže byť Užívateľom predané, postúpené alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevedené na akúkoľvek tretiu osobu.

4.13   Poskytovateľ je oprávnený meniť poplatky za mesačné alebo ročné In-App Predplatenia prístupu do databázy Diela umiestnenej v Aplikácií podľa vlastného uváženia, prípadne si účtovať iné poplatky s tým súvisiace, avšak len po predchádzajúcom informovaní Užívateľov prostredníctvom zverejnenia tejto informácie v Aplikácií.

4.14   Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Sublicencia na použitie Diela a Licencia na použitie Aplikácie sú Užívateľovi udelené zo strany Poskytovateľa bezodplatne. Poplatok za mesačné a / alebo ročné In-App Predplatenie predstavuje poplatok za neobmedzený prístup do databázy všetkých Diel, ktorá je umiestnená v Aplikácií.

4.15   Akékoľvek zľavové kódy a/ alebo špeciálne ponuky poskytnuté Poskytovateľom Užívateľovi nesmú byť využité spolu s akýmikoľvek inými minulými a/ alebo aktuálnymi zľavovými kódmi a/ alebo ponukami poskytnutými Užívateľovi zo strany Poskytovateľa. Akékoľvek uvádzacie zľavy a/ alebo ponuky poskytnuté Poskytovateľom sú určené výlučne len pre nových Užívateľov Aplikácie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že novými Užívateľmi Aplikácie nie sú tí, ktorí získali stiahnutím Aplikácie Diela podľa bodu 4.2. (i) vyššie, t.j. na základe bezplatnej skúšobnej ukážky.

 

Článok 5 – Používanie Diela a Aplikácie

5.1      Diela a/ alebo Aplikáciu môžu používať okrem dospelých osôb, aj osoby vo veku medzi 7 – 18 rokov („Maloletý Užívateľ Diela“). Poskytovateľ týmto odporúča, avšak nevyžaduje, aby Maloletý Užívateľ Diela mladší ako 13 rokov používal Diela za súčasnej prítomnosti jeho zákonného zástupcu. Zákonný zástupca Maloletého Užívateľa Diela sprístupnením zariadenia, prostredníctvom ktorého môže Maloletý Užívateľ Diela použiť Diela a/ alebo Aplikáciu alebo sprístupnením samotného Diela Maloletému Užívateľovi Diela, vyjadruje a vyhlasuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú Poskytovateľovi Maloletým Užívateľom Diela v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanovením § 422 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

5.2      Osoby mladšie ako 7 rokov nie sú oprávnené používať Diela. Preto v prípade, ak máte menej ako 7 rokov, prosíme, aby ste ďalej nepokračovali v registrácií na Internetovej stránke a/ alebo v sťahovaní Aplikácie a v prípade, ak ste sa už na Internetovej stránke registrovali a/ alebo danú Aplikáciu ste už stiahli, aby ste ukončili používanie Diela a/ alebo Aplikácie a Dielo a/ alebo Aplikáciu odstránili z Vášho zariadenia.

5.3      Užívateľ Diel získaných prostredníctvom registrácie na Internetovej stránke je na základe Sublicencie na použitie Diela oprávnený bezodplatne používať každé Dielo, ktoré mu bolo Poskytovateľom zaslané na ním určenú emailovú adresu na teritoriálne neobmedzenom území, výlučne na čas a spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorý je vymedzený v bode 3.2 vyššie a výlučne vo vecnom rozsahu vymedzenom v bode 5.4 nižšie.

5.4      Užívateľ Diel získaných prostredníctvom registrácie na Internetovej stránke je na základe Sublicencie na použitie Diela oprávnený poskytnuté Diela len vytlačiť, vyfarbiť Diela v ich tlačenej podobe a prípadne vyfarbené Diela zverejniť na Sociálnych sieťach. Užívateľ je oprávnený použiť Diela podľa predchádzajúcej vety výlučne na osobné účely a v žiadnom prípade Užívateľ nie je oprávnený použiť Diela pre komerčné účely.

5.5      Užívateľ Aplikácie je na základe Sublicencie na použitie Diela oprávnený používať jemu sprístupnené Diela umiestnené v Aplikácii na teritoriálne neobmedzenom území, výlučne len počas trvania zmluvy a spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorý je vymedzený v bode 3.2 vyššie a výlučne vo vecnom rozsahu vymedzenom v bode 5.6 nižšie.

5.6      Užívateľ Aplikácie je na základe Sublicencie na použitie Diela oprávnený použiť Diela výlučne na súkromné účely v nasledovnom vecnom rozsahu:

(i)            vyfarbovať Diela priamo v Aplikácií;

(ii)          uložiť Diela vo formáte PDF do zariadenia, ktoré Užívateľ Aplikácie využíva na prístup do Aplikácie;

(iii)         zaslať Diela z Aplikácie na emailovú adresu určenú Užívateľom Aplikácie;

(iv)         tlačiť Diela priamo zo zariadenia, ktoré Užívateľ Aplikácie využíva na prístup do Aplikácie v prípade, ak je možné zariadenie napojiť na tlačiareň a/ alebo tlačiť Diela z počítača po ich stiahnutí z emailového konta, na ktoré si Užívateľ Aplikácie Diela zaslal;

(v)          vyfarbovať Diela v ich tlačenej podobe; a

(vi)         zverejňovať Diela vyfarbené Užívateľom Aplikácie na Sociálnych sieťach prostredníctvom Aplikácie.

5.7      Užívateľ Aplikácie je na základe Licencie na použitie Aplikácie oprávnený používať Aplikáciu na teritoriálne neobmedzenom území, výlučne len počas trvania tejto zmluvy a výlučne spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorý je vymedzený v bode 3.2 vyššie.

5.8      Užívateľ registráciou na Internetovej stránke a/ alebo stiahnutím Aplikácie vyhlasuje, že:

(i)            má spôsobilosť na právne úkony;

(ii)          dovŕšil minimálne 7 rokov a v prípade, ak má menej ako 18 rokov, že k registrácii na Internetovej stránke a/ alebo stiahnutiu Aplikácie došlo s výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu;

(iii)         všetky informácie poskytnuté v rámci registrácie na Internetovej stránke sú úplné, presné a pravdivé;

(iv)         úplnosť, presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých v rámci registrácie na Internetovej stránke bude Užívateľ udržiavať po celú trvania tejto zmluvy;

(v)          berie na vedomie, že používaním Diel poskytnutých Poskytovateľom či už na základe registrácie Užívateľa na Internetovej stránke a/ alebo stiahnutia Aplikácie Užívateľovi nevznikajú žiadne práva vo vzťahu k právam duševného vlastníctva Poskytovateľa a/ alebo tretích osôb;

(vi)         berie na vedomie, že ani Internetová stránka a ani Aplikácia nezahŕňajú internetové pripojenie potrebné k prístupu k Internetovej stránke a stiahnutiu Aplikácie, a preto je Užívateľ povinný si všetky potrebné opatrenia pre prístup k Internetovej stránke a Aplikácii zabezpečiť sám;

(vii)       berie na vedomie, že Užívateľ si na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť zabezpečuje pripojenie k internetu, technické podmienky, konfiguráciu a kapacitu zariadenia, ktoré využíva na použitie Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie;

(viii)      nebude používať Internetovú stránku a/ alebo Aplikáciu k žiadnemu nezákonnému účelu, a to predovšetkým spôsobom, ktorým by narušoval, poškodzoval, preťažoval alebo obmedzoval Internetovú stránku a/ alebo Aplikáciu alebo znížil ich výkon, alebo ktorým by obchádzal účel Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie, ku ktorému sú určené;

(ix)         že nebude rozširovať žiadny hanlivý, obscénny alebo iný obsah, ktorý by bol vo svojom dôsledku ohrozujúci alebo hanlivý voči jednotlivcom alebo skupinám jednotlivcom na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, národnosti, veku alebo z iných dôvodov;

(x)          že nebude sledovať alebo inak obťažovať akékoľvek tretie osoby;

(xi)         že v plnej miere odškodní Poskytovateľa za všetky a akékoľvek škody, ktoré Poskytovateľ utrpí v dôsledku uplatnenia si akýchkoľvek nárokov zo strany tretích osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušenia týchto Podmienok Užívateľom;

(xii)       registráciou na Internetovej stránke a/ alebo používaním Aplikácie neporušuje žiadne právne predpisy; a

(xiii)      súhlasí so zasielaním prípadne poskytovaním marketingových materiálov a/ alebo občasných špeciálnych ponúk prostredníctvom emailov, ktorých zasielanie môže Užívateľ zrušiť podľa pokynov uvedených v emailoch jemu zaslaných a/ alebo prostredníctvom ich umiestnenia v Aplikácií.

5.9      Užívateľ sa zaväzuje ďalej nepredávať a akýmkoľvek iným spôsobom neposkytovať tretím osobám Diela, ktoré mu poskytol Poskytovateľ v súlade s týmito Podmienkami a zaväzuje sa tieto nepoužívať pre komerčné účely.

5.10   Užívateľ Aplikácie vyhlasuje, že s fungovaním Aplikácie a jej funkcionalitami sa riadne oboznámil a že Licenciu na použitie Aplikácie podľa týchto Podmienok získava v stave, v akom sa nachádza. Užívateľ tiež vyhlasuje, že si je vedomý toho, že smartphone alebo iné zariadenie, prostredníctvom ktorého Užívateľ používa Aplikáciu, musí spĺňať určité technické požiadavky, ktorých vymedzenie je dostupné na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html.

5.11   Užívateľ Aplikácie vyhlasuje, že si je vedomý toho, že Poskytovateľ je osobou výhradne oprávnenou rozhodovať o spôsobe nakladania s Aplikáciou, o jej využívaní a užívaní, o jej zmenách a úpravách.

5.12   Užívateľ sa zaväzuje používať Diela a/ alebo Aplikáciu výlučne na súkromné účely a nie je oprávnený používať Diela a/ alebo Aplikáciu iným spôsobom alebo na iný účel, ako sú spôsob a účel popísaný v týchto Podmienkach alebo spôsobom, ktorý by mal alebo mohol mať negatívny dopad na Poskytovateľa a/ alebo akúkoľvek tretiu osobu, alebo ktorý by narušoval ich práva alebo právom chránené záujmy.

5.13   Užívateľ Aplikácie sa zaväzuje najmä, nie však výlučne k tomu, že:

(i)            nepodrobí Aplikáciu tzv. spätnej analýze, t.j. nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Aplikácia založená alebo ktoré obsahuje;

(ii)          nebude akýmkoľvek spôsobom upravovať Aplikáciu a/ alebo zasahovať do jej zdrojového kódu;

(iii)         nebude obchádzať zabezpečenie alebo bezpečnostné systémy Aplikácie;

(iv)         nebude získavať prístup k Aplikácii podvodným spôsobom, či iným spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(v)          nebude získavať prístup k účtom iných Užívateľov Aplikácie;

(vi)         nebude Aplikáciu žiadnym spôsobom licencovať ani sublicencovať, kopírovať, predávať, prevádzať, postupovať, distribuovať, komerčne využívať alebo akokoľvek iným spôsobom poskytovať akýmkoľvek tretím osobám;

(vii)       sa nebude pri používaní Aplikácie vydávať za inú osobu, správať sa urážlivým spôsobom a/ alebo nebude používať Aplikáciu pre akékoľvek nezákonné, nemorálne alebo škodlivé účely; a

(viii)      nebude používať Aplikáciu spôsobom iným, ako bol spôsob povolený Poskytovateľom,

s výnimkou prípadov, kedy k tomu dá Poskytovateľ písomný a nespochybniteľný súhlas alebo v prípade, ak má na takéto konanie Užívateľ Aplikácie právo priamo zo zákona.

5.14   Užívateľ Aplikácie vyhlasuje, že si je vedomý toho, že porušením niektorých ustanovení bodu 5.13 vyššie sa môže dopustiť spáchania trestného činu, a preto v tejto súvislosti vyhlasuje, že Poskytovateľ je oprávnený zaznamenať takéto porušenie pre orgány činné v trestnom konaní a týmto poskytnúť identitu Užívateľa Aplikácie.

 

Článok 6 – Užívateľský materiál

6.1      Užívateľ je oprávnený prostredníctvom Aplikácie zverejňovať vyfarbené Diela alebo fotky Diel vyfarbených v tlačenej podobe, a to buď na Sociálnych sieťach a/ alebo priamo v Aplikácií („užívateľský materiál“).

6.2      Užívateľ týmto vyhlasuje, že nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za akýkoľvek ním zverejnený užívateľský materiál a zaväzuje sa, že akýkoľvek ním zverejnený užívateľský materiál:

(i)            nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva alebo právom chránené záujmy Poskytovateľa a/ alebo akýchkoľvek tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva najmä, nie však výlučne autorského práva, ochranných známok a pod.;

(ii)          nebude obsahovať podobizne, obrazové snímky a iné obrazové záznamy týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy bez existencie predchádzajúceho písomného súhlasu tejto tretej osoby;

(iii)         nebude porušovať akékoľvek právne predpisy, etické normy a dobré mravy;

(iv)         nebude ohrozovať verejný poriadok;

(v)          nebude nepravdivý, zavádzajúci a/ alebo nebude predstavovať alebo vyvolávať nezákonné, poškodzujúce, neslušné, nenávistné, rasistické správanie; a

(vi)         nebude poškodzovať dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa a/ alebo iných osôb.

6.3      Užívateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú, bezodplatnú, nevýhradnú a prenosnú licenciu na použitie užívateľského materiálu bez toho, aby Poskytovateľ bol povinný poskytnúť Užívateľovi akúkoľvek odplatu alebo mal voči Užívateľovi akúkoľvek inú povinnosť („Licencia na použitie užívateľského materiálu“).

6.4      Poskytovateľ je na základe Licencie na použitie užívateľského materiálu oprávnený použiť užívateľský materiál samostatne alebo v spojení s užívateľským materiálom iného Užívateľa alebo akýmikoľvek inými materiálmi Poskytovateľa alebo akejkoľvek inej tretej osoby. Poskytovateľ je oprávnený použiť užívateľský materiál pre akékoľvek interné účely Poskytovateľa najmä, nie však výlučne pre obchodné, marketingové, výskumné účely a účely prieskumu trhu, jeho trendov a vývoja.

6.5      Poskytovateľ je na základe Licencie na použitie užívateľského materiálu oprávnený užívateľský materiál najmä spracovať, spojiť s iným autorským dielom, vyhotovovať jeho rozmnoženiny, verejne rozširovať jeho originál alebo rozmnoženinu alebo užívateľský materiál uviesť na verejnosti.

6.6      Užívateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že použitie užívateľského materiálu môže Poskytovateľovi priniesť finančný úžitok.

6.7      Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať užívateľský materiál a tento odstrániť alebo upraviť, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia dotknutému Užívateľovi a bez akejkoľvek zodpovednosti Poskytovateľa.

6.8      Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek užívateľský materiál, ktorý Užívateľ prostredníctvom Aplikácie zverejnil.

6.9      Poskytovateľ je oprávnený, avšak nie je povinný, monitorovať akýkoľvek užívateľský materiál, ktorý bude Užívateľom predložený alebo iným spôsobom dostupný prostredníctvom Aplikácie, aby vyšetril akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia týchto Podmienok a vykonal akékoľvek úkony, ktoré Poskytovateľ považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane obmedzenia alebo pozastavenia prístupu do Aplikácie ako aj ukončenia tejto zmluvy.

6.10   Poskytovateľ je oprávnený identifikovať Užívateľa osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach zverejneným užívateľským materiálom daným Užívateľom.

6.11   Užívateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť Poskytovateľovi všetku a akúkoľvek škodu a/ alebo náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú z alebo v súvislosti so zverejneným užívateľským materiálom daného Užívateľa.

6.12   Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah užívateľského materiálu dostupného prostredníctvom Aplikácie.

6.13   Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsahovú stránku užívateľského materiálu uverejneného Užívateľom, a to najmä, nie však výlučne za správnosť, presnosť poskytnutých údajov a poskytnutie údajov na ich opravu v prípade výskytu chyby alebo nepresnosti.

 

Článok 7 – Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa

7.1      Užívateľ sa zaväzuje nezneužiť svoj prístup do Aplikácie ani neumožniť zneužitie prístupu do Aplikácie tretími osobami.

7.2      Užívateľ sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi všetku a akúkoľvek škodu a/ alebo náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku zneužitia a/ alebo využitia Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie a/ alebo Diela Užívateľom a/ alebo akoukoľvek treťou osobou, za ktorú Užívateľ zodpovedá v rozpore s týmito Podmienkami alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok Užívateľom.

7.3      Užívateľ zodpovedá za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup k Internetovej stránke a/ alebo Aplikácii prostredníctvom internetového pripojenia Užívateľa sú s týmito Podmienkami oboznámené a tieto dodržiavajú.

7.4      Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie.

7.5      Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a/ alebo obmedziť a/ alebo ukončiť (dočasne alebo trvale) fungovanie Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie (alebo akýchkoľvek ich častí), a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Poskytovateľ nie je ani voči Užívateľovi ani akejkoľvek tretej osobe akýmkoľvek spôsobom zodpovedný za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie.

7.6      Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť a/ alebo ukončiť používanie Aplikácie Užívateľom v prípade, ak tento sa dopustil akéhokoľvek podvodného konania a/ alebo akéhokoľvek porušenie týchto Podmienok a/ alebo v prípade, ak Poskytovateľ má dôvodné podozrenie, že vyššie uvedeného konania sa Užívateľ mohol dopustiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa.

7.7      Použitie Internetovej stránky a Aplikácie je možné len za súčasného použitia technického zariadenia tretej osoby, ktoré Užívateľ používa na vlastné riziko a Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky ani nedáva žiadne vyhlásenia ohľadom kvality, schopností, prevádzky, výkonu alebo vhodnosti technického zariadenia tretej osoby vrátane jeho kompatibility na použitie Aplikácie. Kvalita, schopnosti, prevádzka, výkon alebo vhodnosť vyššie uvedeného technického zariadenia tretej osoby je predmetom úpravy právneho vzťahu medzi Užívateľom a predajcom alebo dodávateľom takéhoto zariadenia.

 

Článok 8 – Duševné vlastníctvo a práva súvisiace

8.1      Užívateľ berie na vedomie, že Internetová stránka, Diela a Aplikácia, vrátane, nie však výlučne grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, redakčného obsahu a zdrojových kódov (skripty) Internetovej stránky a/alebo Aplikácie, predstavujú alebo obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ a/alebo subjekt udeľujúci Poskytovateľovi (sub)licenciu. Tieto chránené informácie a materiály, sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Užívateľ berie na vedomie, že bude používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Internetovej stránky, Diela a/ alebo Aplikácie v súlade s týmito Podmienkami. Užívateľ berie na vedomie, že autorské práva prislúchajúce k Internetovej stránke, Dielam a Aplikácii, vrátane kompilácie obsahu, informácií umiestnených inými Užívateľmi v Aplikácií sú majetkom Poskytovateľa a/alebo subjektu udeľujúceho (sub)licenciu Poskytovateľovi.

8.2      Užívateľ berie na vedomie, že používanie Internetovej stránke, Diel a/ alebo Aplikácie (alebo ich častí) akýmkoľvek iným spôsobom než ako je dovolené v zmluve, je prísne zakázané a porušuje alebo môže porušovať práva duševného vlastníctva a môže mať občianskoprávne a/ alebo trestnoprávne následky, vrátane prípadného peňažného postihu. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že pokiaľ poruší práva subjektu, ktorý udeľuje Poskytovateľovi (sub)licenciu, môže sa tento subjekt domáhať svojich práv priamo proti Užívateľovi.

8.3      Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že Aplikáciu, Diela a/alebo akýkoľvek užívateľský materiál nemôže použiť na akékoľvek komerčné účely a reklamné účely a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4      Pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ a/ alebo iný subjekt má a/ alebo môže mať práva kochranným známkam, značkám, grafickým zobrazeniam, logám a/ alebo názvom nachádzajúcim sa na Internetovej stránke a/ alebo Aplikácii a/ alebo používaným v súvislosti Aplikáciou. Užívateľ týmto berie na vedomie, že mu nie je udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným právam.

 

Článok 9 – Informácie poskytované Poskytovateľom

9.1      Informácie obsiahnuté na Internetovej stránke a/ alebo v Aplikácii majú len všeobecný informatívny charakter.

9.2      Poskytovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie na Internetovej stránke a/ alebo v Aplikácii boli aktuálne, presné, dôveryhodné, vhodné a pravdivé. Poskytovateľ však týmto neposkytuje žiadne vyhlásenie ohľadne aktuálnosti, presnosti, dôveryhodnosti, vhodnosti alebo pravdivosti akýchkoľvek informácií, ktoré poskytuje alebo zverejňuje Poskytovateľ v súvislosti s Internetovou stránkou, Aplikáciou a/ alebo Dielami.

9.3      V prípade, ak sa Užívateľ bude spoliehať na informácie poskytnuté Poskytovateľom, spraví tak na základe svojho slobodného rozhodnutia a na svoju zodpovednosť.

 

Článok 10 – Neposkytovanie zdravotnej starostlivosti

10.1   Poskytovateľ poskytuje vo forme Diel obsah pre účely osobnostného rozvoja Užívateľov. V žiadnom prípade však Poskytovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť a/ alebo akúkoľvek službu alebo tovar, ktorý by podliehal právnej úprave týkajúcej sa zdravotnej starostlivosti a/ alebo psychologické služby a/ alebo služby koučovania alebo akýkoľvek druh odborného poradenstva (napr. psychologického, právneho alebo akéhokoľvek iného druhu profesionálneho poradenstva). Napriek tomu, že existujú názory tretích osôb, že použitie Diel môže pomôcť pri vzťahových prípadne osobnostných problémoch, Poskytovateľ negarantuje, že takéto účinky budú dosiahnuté pri používaní Diel. Akýkoľvek Užívateľ, ktorý trpí zdravotnými ťažkosťami alebo ktorý potrebuje zdravotnú starostlivosť by mal navštíviť svojho lekára. Použitie Diel nie je určené pre účely zistenia zdravotného stavu Užívateľa (prípadne jeho liečenia) a ani na tento účel by Diela nemali byť použité. Pre stanovenie diagnózy alebo liečby akéhokoľvek zdravotného problému, sa Užívateľ musí poradiť so svojím lekárom.

10.2   Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zdravotné problémy Užívateľov, ktoré si môžu vyžiadať odbornú lekársku pomoc a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody či negatívne následky spôsobené Užívateľom, ktorí použijú Diela.

10.3   Pokiaľ Internetová stránka a/ alebo Aplikácia obsahuje akékoľvek informácie týkajúce sa zdravia alebo hyperlinkové odkazy, takéto informácie alebo hyperlinkové odkazy sú poskytnuté len za účelom uľahčenia prístupu Užívateľovi k niektorým informáciám, prípadne zdrojom informácií.

10.4   Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia ohľadom používania Diel a nezodpovedá za akékoľvek najmä, nie však výlučne fyzické, psychické, emocionálne, finančné, obchodné a/ alebo iné škody, ktoré vzniknú Užívateľom priamo a/ alebo nepriamo v súvislosti s používaním Diel.

10.5   Užívateľ týmto vyhlasuje, že Diela používa na základe vlastného slobodného rozhodnutia a na vlastné riziko.

10.6   Akékoľvek rady a/ alebo iné materiály poskytnuté Poskytovateľom sú zamýšľané pre všeobecné informačné účely a nemožno ich vnímať ako kompletné. Tieto rady a/ alebo materiály nemôžu nahradiť odbornú zdravotnú pomoc, ktorú potrebuje jednotlivec. Tieto rady a/ alebo materiály môžu slúžiť ako podporné podklady pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a nemôžu nahradiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne konanie vykonané na základe týchto rád a/ alebo materiálov. Poskytovateľ v maximálnom možnom rozsahu neudeľuje žiadne vyhlásenie o správnosti, úplnosti alebo vhodnosti akejkoľvek rady, iného materiálu alebo informácie poskytnutej alebo zverejnenej Poskytovateľom.

 

Článok 11 – Osobné údaje

11.1   Poskytovateľ ako prevádzkovateľ zbiera osobné údaje Užívateľa na Internetovej stránke v rozsahu meno a emailová adresa Užívateľa.

11.2   Osobné údaje Užívateľa podľa bodu 11.1 vyššie bude Poskytovateľ spracúvať na účel:

(i)        umožnenia bezplatného sprístupnenia obmedzeného počtu Diel Užívateľovi, ktorý sa na Internetovej stránke za týmto účelom zaregistroval; a

(ii)      zasielania akýchkoľvek marketingových materiálov a/ alebo správ o aktuálnych informáciách týkajúcich sa a súvisiacich s Aplikáciou a/ alebo Dielami a/ alebo Internetovou stránkou a/ alebo činnosťami s nimi súvisiacimi a/ alebo akýmikoľvek inými aktivitami prípadne činnosťami Poskytovateľa.

11.3   Osobné údaje, spracúvané Poskytovateľom podľa bodu 11.2 vyššie tohto článku, nebudú Poskytovateľom žiadnym spôsobom zverejňované, a to ani prostredníctvom Internetovej stránky ani prostredníctvom Aplikácie. Tieto osobné údaje nebudú Poskytovateľom prenášané do tretích krajín ani poskytnuté a/ alebo sprístupnené žiadnym tretím osobám.

11.4   Identifikačné údaje Poskytovateľa ako prevádzkovateľa: KOMUNIKÁCIA s.r.o., so sídlom Tupého 51/D, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 950 811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37237/B.

11.5   Kontaktné údaje Poskytovateľa: telefón: +421 903 216 153; email: info@komunikacia.sk.

11.6   Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom uvedeným:

(i)        v bode 11.2 (i) vyššie je plnenie zmluvy uzatvorenej s Užívateľom (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“);

(ii)       v bode 11.2 (ii) vyššie je súhlas Užívateľa udelený Poskytovateľovi.

11.7   Doba uchovávaniaosobných údajov za účelom uvedeným v bode 11.2 (i) vyššie je doba nevyhnutne potrebná za účelom poskytnutia plnenia v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom a za účelom uvedeným v bode 11.2 (ii) vyššieje 10 rokov.

11.8   Poskytnutieosobných údajovUžívateľom za účelom uvedeným v bode 11.2 (i) vyššie je zmluvnou požiadavkou a za účelom uvedeným v bode 11.2 (ii) vyššie je poskytnutímosobných údajov na báze dobrovoľnosti.

11.9   Užívateľ dobrovoľne poskytuje osobné údaje v rozsahu vymedzenom v bode 11.1 Podmienok a akceptovaním týchto Podmienok udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajovv rozsahu vymedzenom v bode 11.1 na účel ich spracúvania podľa bodu 11.2 (ii) tohto článku vyššie. Takto udelený súhlas Užívateľa je dobrovoľný a je daný na dobu 10 rokov.

11.10Podľa Zákona Užívateľ má nasledovné práva:

  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Užívateľa;

Užívateľmá právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje. Rovnako má Užívateľ právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) dobe uchovávania osobných údajov, (v) práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona (t.j. návrh podľa písm. (viii) nižšie), (vii) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Užívateľaa (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

  • právo na opravu osobných údajov;

Užívateľ má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Užívateľprávo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • právo na vymazanie osobných údajov;

Užívateľ má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Poskytovateľ je však povinný vymazať osobné údaje Užívateľa len v nasledovných prípadoch ak: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli tieto osobné údaje získané alebo spracúvané; (ii) Užívateľ odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; (iii) Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; (iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; (v) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo Užívateľa na výmaz osobných údajov a povinnosť Poskytovateľa vymazať osobné údaje neplatí v prípadoch kedy je spracúvanie osobných údajov potrebné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; (ii) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; (iv) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa ust. § 78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, že právo Užívateľa na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo (v) na uplatnenie právneho nároku.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

Užívateľ má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) Užívateľ namieta správnosť spracúvaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Užívateľ namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, a (iii) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Užívateľna uplatnenie právneho nároku.

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov;

Podľa Zákona platí, že Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak sa spracúvanie týka jeho osoby a ak spracúvanie je nevyhnutné (i) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi alebo (ii) na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany alebo (iii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  • právo na prenosnosť osobných údajov;

Podľa Zákona platí, že Užívateľ má právo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Užívateľa a ktoré poskytol Poskytovateľpreniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovilen v prípadoch kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: ak (i) je to technicky možné, (ii) dochádza k spracúvaniu osobných údajov Užívateľana právnom základe súhlasu Užívateľaalebo plnenia zmluvy a (iii) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;

Užívateľ má právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Poskytovateľovi, a to emailom na info@komunikacia.sk lebo písomne na adresu sídla Poskytovateľa.

  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky(„Úrad“).

Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade, cieľom ktorého je zistenie, či došlo k porušeniu práv Užívateľapri spracúvaní jeho osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu[1]v oblasti ochrany osobných údajov.

Vzor návrhu na začatie konania podľa predchádzajúcej vety je zverejnený na webovom sídle Úradu.

11.11Poskytovateľ poskytne Užívateľovioznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Poskytovateľ je povinný informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Užívateľ, Poskytovateľ môže poskytnúť informácie aj ústne.

11.12Poskytovateľ poskytne súčinnosť Užívateľovi pri uplatňovaní jeho práv podľa čl. 11.10 vyššie.

11.13Poskytovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti, ktorou si Užívateľ uplatňuje jeho práva vymedzené v čl. 11.10. vyššie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení Užívateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak Užívateľ podal žiadosť v elektronickej podobe, Poskytovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak Užívateľ nepožiadal o poskytnutie informácie iným spôsobom.

11.14Ak Poskytovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti, ktorou si Užívateľ uplatňuje jeho práva vymedzené v čl. 11.10, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať Užívateľa o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad podľa čl. 11.10, písm. (viii) vyššie a ust. § 100 Zákona.

11.15Oznámenia a opatrenia prijaté Poskytovateľom na základe žiadosti, ktorou si Užívateľuplatňuje jeho práva, sa poskytujú bezodplatne.

11.16Po naplnení účelu, na ktorý boli získané, budú osobné údaje Užívateľa Poskytovateľom zlikvidované.

11.17Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak používaním Aplikácie získa informácie obsahujúce osobné údaje iných Užívateľov a/ alebo iných tretích osôb, takto získané osobné údaje nebude žiadnym spôsobom spracúvať ani využívať, s výnimkou ich použitia pre osobné účely. Po skončení používania Aplikácie sa Užívateľ zaväzuje všetky informácie obsahujúce osobné údaje podľa predchádzajúcej vety zničiť.

11.18Internetová stránka Poskytovateľa používa súbory cookies (t.j. krátky text, ktorý Internetové stránka umiestni do cookie súboru Užívateľovho webového prehliadača, a ktorý umožní Internetovej stránke zapamätať si informácie o Užívateľovi a jeho voľbách), ktoré Poskytovateľovi pomáhajú lepšie porozumieť a skvalitniť  výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu Internetovej stránky Poskytovateľa a zmerať efektivitu marketingových aktivít Poskytovateľa.

11.19Cookies samo o sebe neprezradí Poskytovateľovi e-mailovú adresu Užívateľa ani neposkytne žiadnu ďalšiu jeho identifikáciu. Pokiaľ osoba len navštívi Internetovú stránku, Poskytovateľ využije cookies k zberu súhrnných štatistických informácií, ktoré mu pomáhajú stanoviť, ktoré časti Internetovej stránky návštevníci preferujú.

11.20Návštevník Internetovej stránky sa môže rozhodnúť, či cookies prijme alebo odmietne. Užívateľ si môže nastaviť webový prehliadač tak, aby Užívateľa informoval vždy, keď tento obdrží cookies či tak, aby prijatie zaslaných cookies odmietal.

11.21S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies Poskytovateľ zaobchádza ako s osobnými údajmi. Podobne aj v prípade kombinovania iných než osobných údajov s osobnými údajmi Poskytovateľ považuje takto kombinované údaje na účely týchto Podmienok za osobné údaje.

11.22Poskytovateľ prostredníctvom súborov cookies zhromažďuje určité údaje automaticky a uchováva ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webstránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach.

11.23Tieto údaje Poskytovateľ používa na pochopenie a analýzu trendov, na správu Internetovej stránky, na získanie informácií o správaní návštevníka na Internetovej stránke, zlepšovanie produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku.

 

Článok 12 – Doručovanie

12.1   Užívateľ momentom akceptácie týchto Podmienok podľa bodu 1.4 vyššie vyhlasuje, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa týchto Podmienok bude doručovať Poskytovateľovi na adresu:

KOMUNIKÁCIA s.r.o., so sídlom Tupého 51/D, Bratislava 831 01, Slovenská republika, alebo

na e-mailovú adresu: color@mandalive.com

12.2   Poskytovateľ momentom akceptácie týchto Podmienok Užívateľom podľa bodu 1.4 vyššie vyhlasuje, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať Užívateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v procese registrácie na Internetovej stránke.

 

Článok 13 – Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

13.1   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

13.2   Zmluva môže skončiť len z nasledovných dôvodov:

(i)        odstúpením, ak to dovoľuje zákon alebo zmluva;

(ii)       ukončením prevádzkovania Internetovej stránky a/ alebo Aplikácie Poskytovateľom;

(iii)      neuhradením poplatku za Užívateľom zvolené In-App Predplatenie prístupu do databázy Diel prostredníctvom Aplikácie (t.j. neuhradením poplatku za mesačné alebo ročné In-App Predplatenie);

(iv)      odinštalovaním Aplikácie Užívateľom zo zariadenia, prostredníctvom ktorého Aplikáciu a/ alebo Diela Užívateľ používa.

13.3   V prípade, ak Užívateľ poruší alebo Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie, že Užívateľ porušil ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok a/ alebo sa Užívateľ dopustil podvodného konania, je Poskytovateľ oprávnený, podľa svojho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, ukončiť túto zmluvu odstúpením s okamžitou účinnosťou, a to zablokovaním prístupu Užívateľa do Aplikácie.

13.4   Skončením zmluvy nezanikajú povinnosti a nároky zmluvných strán (t.j. Poskytovateľa a Užívateľa), ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto zmluvy majú trvať aj po skončení doby trvania tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že takýmito sú najmä peňažné nároky, nároky na náhradu škody Poskytovateľa a iné povinnosti a nároky, ktoré svojou povahou nezanikajú ukončením doby trvania zmluvy.

13.5   Bez ohľadu na spôsob skončenia zmluvy nemá Užívateľ nárok na vrátenie už uhradenej odplaty ani jej časti.

 

Článok 14 – Vylúčenie záruk; obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa

14.1    Poskytovateľ bude prevádzkovať Internetovú stránku a Aplikáciu s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Poskytovateľ neposkytuje žiadne ďalšie záruky ani vyhlásenia ohľadne prevádzkovania Internetovej stránky a Aplikácie, najmä neposkytuje záruku za to, že:

  • používanie Internetovej stránky a Aplikácie  bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže z času na čas odstaviť Internetovú stránku a/ alebo Aplikáciu na neurčitý čas alebo kedykoľvek Internetovú stránku a/ alebo Aplikáciu zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Užívateľa s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;
  • Internetová stránka a/ alebo Aplikácia budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom Poskytovateľ nebude zodpovedať za takéto prípady. Užívateľ zodpovedá za zálohovanie svojho vlastného systému.

14.2    Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod alebo za poškodenie zdravia. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľom za škodu im spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením povinností Poskytovateľa výlučne len do výšky prijatého plnenia od Užívateľov v prípade, ak títo nie sú spotrebiteľmi.

14.3    Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohol ovplyvniť.

14.4    V prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok (bez ohľadu na to či ide o zavinené porušenie alebo nie) zodpovedá Užívateľ Poskytovateľovi, jeho riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom (sub)licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Užívateľovho porušenia týchto Podmienok, a to najmä nie však výlučné zodpovedá za nároky na náhradu škodu, nároky na náhradu akýchkoľvek vynaložených nákladov (poplatkov, odmien advokátov a pod.) a/ alebo nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia a tieto sa zaväzuje v plnom rozsahu uhradiť.

 

Článok 15 – Záverečné ustanovenia

15.1   Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nakoľko nadobúda Aplikáciu prostredníctvom Apple App Store, spoločnosť iTunes S.a.r.l. ako aj jej pridružené spoločnosti sú tretími osobami oprávnenými z týchto Podmienok, a preto spoločnosť iTunes S.a.r.l. je oprávnená vynucovať od Užívateľa plnenie týchto Podmienok ako z týchto Podmienok oprávnená tretia osoba.

15.2   Tieto Podmienky predstavuje úplnú dohodu medzi Užívateľom a Poskytovateľom a upravujú používanie Internetovej stránky, Diela a Aplikácie, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Pokiaľ akákoľvek časť týchto Podmienok bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala, tak presne ako je to možné, pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné.

15.3   Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy boli zmenené Podmienky zverejnené na Internetovej stránke a/ alebo zaslané na emailovú adresu Užívateľa. Užívateľ svojím ďalším prístupom na Internetovú stránku a/ alebo používaním Aplikácie vyjadruje svoj súhlas a akceptáciu zmenených Podmienok.

15.4   Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí so zmenou týchto Podmienok, Užívateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, a to odinštalovaním Aplikácie Užívateľom zo zariadenia, prostredníctvom ktorého Aplikáciu a/ alebo Diela Užívateľ používa. Akékoľvek používanie Aplikácie po účinnosti zmeny Podmienok znamená súhlas Užívateľa Aplikácie so zmenou Podmienok.

15.5   Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory a nároky vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

15.6   Všetky práva a povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce z týchto Podmienok, prechádzajú aj na jeho právnych nástupcov. Poskytovateľ má právo previesť (postúpiť) jeho práva a povinnosti z týchto Podmienok na tretiu osobu, pričom toto právo má aj každá ďalšia osoba, na ktorú boli takto práva a povinnosti prevedené, ako aj jej právni nástupcovia, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Užívateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z týchto Podmienok na tretiu osobu.

15.7   Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Podmienok a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Poskytovateľ nahradí ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

15.8   Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok zo strany Poskytovateľa nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo uplatnenia daného ustanovenia.

15.9   Tieto Podmienky sú vypracované v slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

15.10Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.05.2018.

 

 

[1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).